Nyheter

Årsmøte i Bjørnefjorden Golfklubb er utsett

Ny dato torsdag 14.mars 2024 kl.18

Til medlemmene i Bjørnefjorden Golfklubb

Styret i Bjørnefjorden Golfklubb har, etter samråd med Norges Idrettsforbund, besluttet å ikke avholde årsmøtet 15.02.24 som innkalt. Årsmøte flyttes til torsdag 14.03.24 klokken 18.00 i klubbhuset, ny innkalling kommer. 

Bakgrunnen for dette er at styret ser at vi ikke kan avholde årsmøtet i henhold til klubbens vedtekter. Det er to hovedårsaker til dette:

  • Sakspapirene som ble sendt ut til medlemmene en uke før årsmøtet var ikke fullstendig. Dette beklager styret på det sterkeste. 
  • Styret ser behovet for en grundigere gjennomgang av budsjettet, etter innspill fra medlemmene. Styret skal behandle og vedta budsjettet på nytt før det oversendes kontrollutvalget og deretter medlemmene.

Fristen for innsending av saker er 01.03 og styret må deretter oversende alle saker til kontrollutvalget etter styremøtet 04.03.24. Styret ber om at saker sendes til styret@bjgk.no Allerede innsendte saker eller årsberetninger fra gruppene trengs ikke å sendes inn på nytt.

I tillegg vil vi informere at vi har blitt bevisst på inhabilitet i valgkomiteen. I forbindelse med gjennomgang av vedtektene oppdaget styret at lederen for valgkomiteen er inhabil i henhold til klubbens vedtekter og NIFs regler. 

§ 2-8. Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

Som følge av dette er også valgkomiteen inhabil også. 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Lederen av valgkomiteen har også selv varslet styret om at han er inhabil. 

I samråd med NIF vil vi styret anbefale at de to gjenværende medlemmene fungerer som valgkomite fram til årsmøtet og årsmøtet der må stemme over om årsmøtet vil behandle innstillingen fra komiteen eller velge ny komite og kalle inn til ekstraordinært årsmøte med valg. I invitasjonen til nytt årsmøte vil klubben invitere medlemmer som ønsker verv i klubben om å ta kontakt med valgkomiteens gjenværende medlemmer slik at de kan gjøre en selvstendig vurdering.

Hold av 14. mars i kalenderen. Ny innkalling og sakspapirer kommer.

På grunn av utsettelse er fristen å sende inn saker til behandling på årsmøtet nå 01.03.2024.

--

Med vennlig hilsen

Thomas Anthun Nielsen
Telefon: 908 97 954

Mail: Styret@bjgk.no