Lokale regler

Lokale regler Bjørnefjorden Golfklubb

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Bjørnefjorden golfklubb. For turneringer kan komiteen endre de lokale reglene innenfor golfreglene. Om ikke annet er angitt er straff ved brudd på lokal regel Generell Straff (Slagspill: 2 slag, Matchspill: tap av hull)

Banens grenser:
Utenfor banen er definert av hvite staker eller hvitmarkerte gjerdestolper der gjerde definerer utenfor banen. Hvite staker mellom hull 1/10 og 2/11 gjelder for spill på hull 2/11. Ved spill på andre hull er disse stakene uflyttbare hindringer.

Straffeområder:
Gule straffeområder defineres av gule merker/staker og/eller linjer. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer. Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Spilleforbudsområder:
Områder definert av blå staker med hvite topper er spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f. Nyplantede trær merket med staker/bånd er spilleforbudsområder, regel 16.1f.

Unormale baneforhold og grunn under reparasjon (GUR):
Følgende områder skal betraktes som unormale baneforhold og fritak kan tas etter regel 16.1
a) Alle områder merket med blå merker/staker og/eller hvite linjer.
b) Maurtuer i generelt område.
c) Steinfylte dreneringsgrøfter
d) Alle veier og stier
e) Steiner/trerøtter/fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
f) Sprekker i jorden
g) Skader forårsaket av dyrehover
h) Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
i) Spor etter kjøretøy.

Anmerkning: For punktene e) til i) er det IKKE påvirkning fra forholdene hvis KUN spillerens slagstilling er påvirket.

Fritak på motsatt side av rødt straffeområde
Når en ball sist krysset grensen til følgende røde straffeområder, har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på motsatt grense av straffeområdet.
- Hull 5: Høyre side, langs veien
- Hull 8: Venstre side, rett etter veien som kommer ned fra tee #6/15
- Hull 8: venstre side, fra ca. 70m før green og fremover.

Uflyttbare hindringer:
a) Alle avstandsmerker
b) Alle deler av vanningsanlegget

Avstandsmerking:
Avstandsmerker er til senter av green og langs midtlinje av fairway.
100 m: Røde stolper og/eller røder merker i fairway
150: Gule stolper og/eller gule merker i fairway

Etikette og ordensregler:
Røykere og snusbrukere oppfordres til å vise hensyn. Ikke kast sneiper og snus på banen.
Legg tilbake oppslått torv, reparer nedslagsmerker, spille effektivt og hurtig.

Ballplassering
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt:  én køllelengde, men med følgende begrensninger:
Begrensninger for plassering av fritaksområde:
Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og må være i det generelle området.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.